pomoc | nauka | rozwój | integracja | wolontariat

Stowarzyszenie Orion

 Cel działania organizacji:

 1. STANIE NA STRAŻY WOLNOŚCI ZAWARTYCH W KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
 2. INICJOWANIE, WSPIERANIE I KOORDYNOWANIE SAMORZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚCI STUDENTÓW;
 3. REPREZENTOWANIE INTERESÓW STUDENTÓW WOBEC INSTYTUCJI RZĄDOWYCH, SAMORZĄDOWYCH I POZARZĄDOWYCH;
 4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU INTEGRACJĘ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO, MŁODZIEŻOWEGO I NAUKOWEGO;
 5. KOORDYNOWANIE ORGANIZACJI JUWENALIÓW PRZY WSPÓŁUDZIALE ZAINTERESOWANYCH UCZELNIANYCH ORGANÓW SAMORZĄDÓW STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO;
 6. POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I NAUKOWEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I AKADEMICKIEJ;
 7. PROWADZENIE BADAŃ, OCEN I ANALIZ W ZAKRESIE SPRAW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA;
 8. WSPÓŁPRACA Z PARLAMENTEM STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
 9. ŚWIADCZENIE POMOCY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ I LOKALNEJ;
 10. PROMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ;
 11. REALIZOWANIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH;
 12. ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KONFERENCJI, TARGÓW, PLEBISCYTÓW, KAMPANII REKLAMOWYCH I SPOŁECZNYCH;
 13. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH, KRAJOZNAWCZYCH I NAUKOWYCH ORAZ WYMIAN KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH;
 14. PROMOWANIE I WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO;
 15. UPOWSZECHNIANIE HISTORII, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, SZTUKI, KULTURY;
 16. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOWANIEM PRODUKTU REGIONALNEGO;
 17. ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTUROWYCH JEDNOCZĄCYCH ŚRODOWISKO AKADEMICKIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ;
 18. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH,
  A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ EDUKACJI;
 19. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WALKĘ Z UBÓSTWEM, DYSKRYMINACJĄ I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
 20. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;

DALSZE CELE DZIAŁANIA OKREŚLA §10 PKT 21 – 37 STATUTU

Pasja i zaangażowanie

CZYTAJ I OBEJRZYJ

Adres

Wszelkie Prawa Zastrzeżone – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” – AD. 2023